Natura 2000 habitats relationship classifications

select code_2000,
	classification,
	code,
	name,
	relation_type_name
from BISE.latest.Habitat_Relationship_Classifications

No data